ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Δραστηριοποιούμαστε ως νομικοί σύμβουλοι εταιρειών καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής τους δραστηριότητας, από την σύσταση έως την διακοπή, λύση- εκκαθάριση ή πτώχευσή τους. Αναλαμβάνουμε όλα τα εταιρικά στάδια από την πρόταση αναφορικά  με το ποια νομική μορφή εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Ε., Ο.Ε.), είναι η πιο κατάλληλη επιλογή σύστασης για τους εντολείς μας, αναλόγως της δραστηριότητάς τους, εν συνεχεία την διαδικασία σύστασης της εταιρείας, την νομική παροχή συμβουλών αναφορικά με την καθημερινή λειτουργία της, καθώς και την ανάπτυξη και εξέλιξή της.

    Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο πάσης φύσεως εταιρικών συναλλαγών, όσον αφορά τη σχέση των εταιρειών με τους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, διανομείς, εργαζόμενους, Δημόσιο και τα τραπεζικά ιδρύματα. Παρέχουμε νομική υποστήριξη για την νομότυπη και εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών (διοικητικά συμβούλια, γενικές συνελεύσεις κλπ). Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο την επίλυση των διαφορών ή/και την εκπροσώπηση σε αντιδικίες μεταξύ εταίρων, μετόχων και μελών εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και την λύση, ειδική εκκαθάριση, επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης και πτώχευση εταιρειών.