ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  • Διαθέτουμε την γνώση και επαρκή εμπειρία για τη σύνταξη συμβάσεων οποιασδήποτε φύσης αλλά και για την άσκηση ελέγχου των συμβατικών όρων των υπό υπογραφή συμβάσεων. Οι έμπειροι δικηγόροι μας, είναι σε θέση να εκπροσωπούν τους εντολείς μας σε περίπλοκες υποθέσεις παραβάσεων συμβατικών όρων και συμβατικών ρητρών, καθώς και σε υποθέσεις ακυρώσεων συμβάσεων. Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ εταιρειών, εταίρων, μετόχων, επενδυτών, πελατών και προμηθευτών.

    ‘Έχοντας χειριστεί επιτυχώς μεγάλο αριθμό συμβάσεων, διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία ώστε να παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλές με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.